Volunteers

כתובת הדוא"ל תשמש את הוועדה המארגנת לכל התכתבות ומערכת ההודעות, במידה שתיבחר להיות במערך המתנדבים
ניסיון התנדבותי
תחומי התנדבות ומשימות
תחומי ההתנדבות הדרושים לוועדה המארגנת מפורטים ברשימה שלהלן. אנא בחר שלושה תחומים לפי העדפתך בהם תוכל לתרום יותר:
זמינות
ההתנדבות לאליפות אירופה לאומות 2017 מחייבת את המתנדב לזמינות מוחלטת לפחות בשלושת ימי האירוע (23-25.6.2017) ובתקופת ההכנה וההכשרה. פונקציות מסוימות דורשות, מן הסתם, הכנה והכשרה ארוכה יותר מפונקציות אחרות.